Сертификация

Ние в OFFISPHERA вярваме, че качеството следва да бъде водещ принцип в работата на всяка организация. Затова и се стремим да отговорим на най-високите изисквания при управлението на процесите, свързани с предлагането на качествени решения за обзавеждането на офис и публични пространства.

Като инструмент за постигане и поддържане на качеството, в компанията функционира и се развива система за управление на качеството, съответстваща на последните изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015. 

За успешното внедряване на ISO 9001:2015 във фирмата са наложени утвърдени принципи, изискващи:

  • участие на целия ръководен персонал при определяне целите, насоките и задачите за повишаване качеството на услугите;
  • въвличане на персонала и използване на неговия потенциал за реализиране политиката и целите за предоставяне на висококачествени услуги;
  • определяне и прилагане на всички необходими за системата за управление на качеството процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
  • спазване на всички приложими нормативни, договорни и други изисквания, приети от нас;
  • прилагане на действия за набиране на обективна информация и анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиентите, с оглед  реализиране на непрекъснати подобрения

В резултат на това, на 2 май 2017г. ОФИСФЕРА АД получи сертификация от утвърдената международна служба Bureau Veritas с номер BG.120994.1Q/U.

Сертификат по стандартa ISO 9001:2015, издаден на ОФИСФЕРА АД от Bureau Veritas на български език можете да намерите ТУК.

Сертификат по стандартa ISO 9001:2015, издаден на ОФИСФЕРА АД от Bureau Veritas на английски език можете да намерите ТУК.